QUEER CALENDAR 2016!

Queer Calendar 2016 by Mustikka to be released 22 August 2015!

Mustikan Queer Calendar 2016 ilmestyy 22. elokuuta 2015!

For anyone to say that coming out is not part of the revolution is missing the point. Positive sexual images and what they manifest saves lives because they affirm those lives and make it possible for people to attempt to live as self-loving.

– The Queer Nation Manifesto –

Forget Girl Calendars! Forget Boy Calendars! Here comes Queer Calendar, a wall calendar that invites everyone to contemplate and challenge their own gender and sexual identities, revolt and revoke the expectations and norms involved in them and play and party with all the new, still unknown becomings possible for everyone in these dimensions.

Mustikka invites everyone to move into a New Year with Queer Calendar,

– into a time when people no longer are classified and valued according to such hierarchic binaries as man–woman, heterosexual–homosexual and normal–queer,

– into a time when the plenitude and plurality of gender identities and sexual identities is accepted and welcomed,

– into a time when it is acknowledged that no one is actually “normal” and everyone is at least a little bit queer,

– into a time when everyone can freely become whatever they are about to become,

– and into a time when communities no longer are based on fixed identity and exclusion of the unfit, but persistent questioning of the identities of both individuals and groups. Let’s celebrate our perpetual metamorphosing and manifoldness! The Future Is Queer!!

The Queer Calendar Team:

Photographer Ikko Alaska

I am a visual artist, photographer and queerfeminist, and I feel at home in the margins. Queer means to me freedom and space to breath, empowerment, growing into a full potential, and freeing oneself to enjoy one’s body and carnality. On a societal level queer is a fantastically concrete and excellent tool to dismantle the strict, restrictive norms and bonds of normality so that everyone can have more fun. That’s why this calendar. (And revolution.)

Photo: Paula Virta

Erika Ee Eisen, The Inventor and Coordinator of the Queer Calendar

I am a queerfeminist, activist, journalist and producer. Queer Calendar was born out of the will to do my part for the queer revolution and to be able to hang a calendar on my very own wall that shatters the norms. We are queering our lives every day. We are exploring how our queer bodies test the limits of freedom, sexuality, gender and time. We are here. We are everywhere. We are queer.

Artist Laura Jantunen

I am an artist living in Helsinki and sailing between different forms of art. Why Queer Calendar? Because queer is true and should be seen and heard every day.

Activist and Graphic Designer Niklas Koskinen

I am an activist and a graphic designer from Helsinki. I am participating in the Queer Calendar as a designer because I want to fight for a world that is open to different bodies, genders and sexualities. I want to see people reach out from their boxes and work together for a better world. Nobody is free until everyone is free!

Photographic Artist Hilla Kurki

Queer is freedom to be oneself. Queer is not only freedom to express, it is freedom to be. I decided to take part in this calendar since it gives me the opportunity to act as a mediator between people and their ideas, to make dreams come true in photographs. I do not consider the pictures in the calendar mine. Instead, they belong to the models.

Photographic Artist Maija Kurki

I am a photographic artist, photographer and queer living and working in Turku. I am participating in the Queer Calendar because I want to make queer more visible.

* *

Unohtakaa tyttökalenterit! Unohtakaa poikakalenterit! Täältä tulee Queer Calendar – seinäkalenteri, joka valokuvillaan kutsuu kaikkia havainnoimaan ja haastamaan sukupuoli- ja seksuaali-identiteettejään, kumoamaan niihin liittyviä oletuksia ja normeja sekä leikkimään niihin liittyvillä rooleilla ja dynamiikoilla. Samanaikaisesti se voimaannuttaa queerväkeä entisestään. Outo on hyvä!

Mustikka kutsuu kaikkia siirtymään kalenterin kanssa uuteen vuoteen,

– aikaan jolloin ihmisiä ei enää luokitella ja arvoteta sellaisten hierarkkisesti järjestäytyvien kaksinapaisuuksien kautta kuten mies–nainen, heteroseksuaali–homoseksuaali ja normaali–epänormaali,

– aikaan jolloin tunnustetaan jokaisen sukupuolisuuden ja seksuaalisuuden monimuotoisuus, kysytään onko kukaan itse asiassa “normaali” ja eikö jokainen ole vähän queer,

– aikaan jolloin jokainen saa tulla vapaasti kaikeksi siksi miksi on tulossa,

– ja aikaan jolloin yhteisöllisyys ei pohjaudu enää jaetulle identiteetille ja joidenkin ulossulkemiselle, vaan niin yksilöiden kuin yhteisöidenkin identiteettien jatkuvalle kyseenalaistamiselle, muuntuvuudelle ja moninaisuudelle sekä tästä muuntuvuudesta ja moninaisuudesta nauttimiselle! The Future Is Queer!!

Queerkalenterin tekijät:

Valokuvataiteilija Ikko Alaska

Olen kuvataiteilija, valokuvaaja ja queerfeministi, ja tunnen oloni kotoisaksi marginaaleissa. Queer merkitsee minulle vapautta ja tilaa hengittää, voimaantumista, täyteen potentiaaliin kasvamista, sekä omasta kehosta ja kehollisuudesta nauttimiseen vapautumista. Yhteiskunnallisella tasolla queer on minusta fantastisen konkreettinen ja oivallinen työkalu purkaa normaaliuden ja normien jähmettäviä ja puristavia siteitä – jotta kaikilla olis vähän kivempaa. Siksi kalenteri. (Ja vallankumous.)

Kuva: Paula Virta

Queerkalenterin ideoija ja projektin vetäjä Erika Ee Eisen

Olen sukupuolten harmailla alueilla kelluva queerfeministi, aktivisti, toimittaja ja tuottaja. Queerkalenteri syntyi halusta ripustaa omalle seinälleni normeja rikkova kalenteri ja antaa osuuteni queervallankumoukseen. We are queering our lives every day. We are exploring how our queer bodies test the limits of freedom, sexuality, gender and time. We are here. We are everywhere. We are queer.

Taiteilija Laura Jantunen

Olen Helsingissä asuva taidelajien väleissä seilaileva taiteilija. Queerkalenteri siksi, että queer on totta ja sen pitää saada näkyä ja kuulua joka päivä.

Aktivisti ja graafikko Niklas Koskinen

Olen helsinkiläinen aktivisti ja graafikko. Olen mukana tekemässä queerkalenteria, koska haluan taistella maailman puolesta, joka on avoin erilaisille kehoille, sukupuolille ja seksuaalisuuksille. Haluan nähdä ihmisten kurkottavan ulos lokeroistaan ja tekevän yhdessä töitä paremman maailman saavuttamiseksi. Kukaan ei ole vapaa ennen kun kaikki ovat vapaita!

Valokuvataiteilija Hilla Kurki

Queer on vapautta olla oma itsensä. Queer ei ole pelkkää ilmaisun vapautta, vaan olemisen vapautta. Lähdin kalenteriin mukaan siksi, että pystyn toimimaan ihmisten ja heidän ideoidensa välissä, tuomaan kuvin todeksi sellaista todellisuutta, josta haaveillaan. Kalenterin kuvat eivät mielestäni ole minun kuviani, vaan ne kuuluvat kuvien malleille.

Valokuvataiteilija Maija Kurki

Olen Turussa asuva ja työskentelevä valokuvataiteilija, valokuvaaja ja queer. Olen queerkalenterissa mukana, sillä haluan tehdä queeriyden näkyvämmäksi.

Valokuva: Maija Kurki